Innkalling til Årsmøte i Oslo Kajakklubb 24.02.2011

jan 22nd, 2011 | By | Category: Nyheter, Styresaker

Sveinung Oftedal overtar som ny leder etter Christopher D. Bull i OKK på Årsmøtet i 2010

Årsmøtet i OKK avholdes torsdag 24.februar 2011, kl.18.00 i OKK, Drammensveien 210, Oslo

Dagsorden:

1.   Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen, tellekorps
2.   Godkjenne innkallingen
3.   Godkjenne sakslisten
4.   Behandle styrets årsberetning for 2010
5.   Behandle revidert regnskap for 2010
6.   Fastsette kontingenten og båtplassavgift for 2011-01-12
7.   Vedta budsjett for 2011
8.   Behandle innkomne forslag
9.   Valg av styre og tillitsmenn
10. Utdeling av årets distansemerker
11. Eventuelt

A)  Årsberetningen, regnskap og budsjett vil bli lagt ut på OKKs hjemmeside www.okk.org

B)  Forslag som skal behandles på Årsmøtet, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet,
det vil si senest 10.februar 2011. Fullstendig saksliste vil bli lagt ut på OKK`s hjemmeside
senest 17. februar 2011.

C)  På Årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/
kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever
det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

Comments are closed.