Tilskudd til dekning av kursavgift for instruktører

OLYMPUS DIGITAL CAMERADet ble i 2012 og 2013 gitt tilskudd til dekning av kursavgiften for instruktører i havpadlegruppen. Slik støtte er gitt under forutsetning av at deltagerne bidrar til klubbens turvirksomhet, og med krav til egenandel.

.

Det forutsettes selvsagt også at deltagerne dekker reise og opphold i forbindelse med kurssamlingene.

Utgangspunktet for ordningen var at havpadlegruppen ikke hadde tilstrekkelig med kvalifiserte turledere til å gjennomføre onsdagspadling og turvirksomhet i tråd med gjeldende HMS-regler. Ved enkelte anledninger var derfor klubben nødt til å leie inn turledere fra andre klubber.  Et annet moment har vært ønske om å stimulere og legge til rette for utvikling av et miljø for havpadling på høyt nivå innenfor havpadlegruppen.

For å avhjelpe situasjonen avsatte Styret for budsjettåret 2012 midler til en kombinert  aktivitetslederkurs/aktivitetsledersamling for klubbens medlemmer på Hvasser.  For 2013 prioriterte Styret utdanning av instruktører på videregående nivå, men det ble også avsatt noe midler til deltagelse på aktivitetslederkurs. Aktivitetslederkursene ble kunngjort på normal måte på epost til kvalifiserte kandidater i havpadlegruppen, og også på klubbens nettside.

Etter NPF-regelverket er aktivitetslederkurs ikke tilstrekkelig til å kunne lede turer i eksponert farvann, kravet er fullført videregående kurs. Dette er et kurs som bygger på aktivietslederkurset. Det strekker seg over tre helger i løpet av ett år, med høyere krav til ferdigheter enn aktivitetslederkurset. Det kreves også betydelig egentrening mellom samlingene.

I forbindelse med budsjettprosessen i fjor høst ble det klart at flere av klubbens aktivitetsledere kunne tenke seg å delta på et slikt kurs, og ville søke klubben om støtte til deltagelse. Dette ble behandlet som en sak i havpadlegruppens arbeidsutvalg, og det ble overfor Styret foreslått å avsette midler for disse deltagerne på et felles kurs for OKK. Styret besluttet på dette grunnlag å avsette midler til 6 deltagere i 2013 i tråd med arbeidsutvalgets forslag.

Resultatet av denne innsatsen så langt er at klubben de to siste årene har fått 11 nye aktivitetsledere, og har 6 instruktører under utdanning på videregående kurs. Dette gjør at det nå er betydelig enklere å gjennomføre onsdags-, og torsdagspadlingene, og også helgeturer, i henhold til NPFs normer og krav. Vi er også i ferd med å skape et miljø for mer avansert havpadling der instruktører og andre kan trene og vedlikeholde kunnskaper og ferdigheter som de har lært på kurs.

Havpadlegruppa er inne i en god utvikling, men det vil også i årene fremover være behov for å stimulere til deltagelse på instruktørkursene for å dekke klubbens behov for instruktører  og turledere. Klubbmedlemmer som har gjennomført Teknikkurset, og som er motivert og mener de har nødvendige ferdigheter og erfaring oppfordres til å melde sin interesse i forkant av neste års budsjettprosess. Dette kan gjøres til Oppmann Hav, eller andre medlemmer av Arbeidsutvalget. Vi vil på bakgrunn av slike interessemeldinger spille inn et samlet forslag fra havpadlegruppen til kompetanseheving også neste år.

Mvh Andreas Stokseth, Oppmann Hav


Publisert

i

av

Stikkord: