Vedrørende ekstraordinært Årsmøtet 23.09.2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERADa det har vært en del spørsmål og kommentarer til hvorfor klubben skal avholde ekstraordinært årsmøte, ønsker vi å redegjøre kort for grunnen til dette.

.

I idrettens lover skiller man mellom små og store organisasjonsledd, og hvordan idrettslaget skal revideres. Oslo Kajakklubb har frem til nå  vært et lite organisasjonsledd, og derfor har årsmøtet valgt to revisorer som har gjennomført revisjon av klubbens regnskap. Skillet mellom stort og lite organisasjonsledd går ved 5 mill NOK i årlig omsetning. Klubben ligger nå i grenselandet mellom stort og lite organisasjonsledd.

Årsmøtet i 2014 behandlet spørsmålet om klubbens nå skulle revideres som et stort organisasjonsledd og følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven og engasjere uavhengig ekstern revisor. Årsmøtet fattet følgende vedtak: ” Årsmøtet gir sin tilslutning til forslag om at OKK fra og med 2014 engasjerer ekstern revisor og følger regelverket for regnskapspliktige foreninger (revisorloven).”

Det følger da av idrettens lov og OKKs lov at årsmøtet skal «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.», og videre velge «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.».

Grunnen til at klubben må avholde et ekstraordinært årsmøte, er derfor formelle som følge av det ordinære vedtaket på årsmøtet og idrettens og klubbens lov.

Sveinung Oftedal
Styreleder


Publisert

i

av

Stikkord: