Innkalling årsmøte

Innkalling til årsmøte i Oslo Kajakklubb (OKK) Mandag 29.februar 2016 kl.19.00 i OKK, Drammensveien 210, Oslo

Dagsorden:

1. Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen, tellekorps

2. Godkjenne innkallingen

3. Godkjenne sakslisten

4. Behandle

1. Styrets årsmelding for 2015

2. Regnskap for 2015

3. Kontrollkomiteens innstilling

4. Revisors beretning

5. Årsmøtets godkjenning

5. Fastsette kontingent og avgifter

6. Vedta budsjett for 2016

7. Behandle innkomne forslag og forslag fra Styret

8. Behandle OKKs organisasjonsplan

9. Valg

10. Eventuelt

A) Årsberetningen, regnskap og budsjett vil bli lagt ut på OKKs hjemmeside www.okk.org

B) Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet, det vil si senest 15. februar 2016. Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på OKKs hjemmeside senest 22.februar 2016.

C) På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

Innkalling årsmøte 2016 (pdf)


Publisert

i

av

Stikkord: