Innkalling til årsmøte i Oslo Kajakklubb

Saksliste:

 1. Godkjenne sakslisten
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Valg av møteleder, referent, to personer til å underskrive protokollen, tellekorps
 4. Behandle
  1. Styrets årsberetning for 2016
  2. Regnskap for 2016
  3. Kontrollkomiteens innstilling
  4. Revisors beretning
  5. Årsmøtets godkjenning
 5. Fastsette kontingent og avgifter
 6. Vedta budsjett for 2017
 7. Behandle lovendringer
 8. Behandle innkomne forslag og forslag fra Styret
 9. Behandle OKKs organisasjonsplan
 10. Valg

 

A) Årsberetningen, regnskap og budsjett vil bli lagt ut på OKKs hjemmeside seneste en uke før årsmøtet www.okk.org

B) Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet, det vil si senest 14. februar 2017. Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bli lagt ut på OKKs hjemmeside senest 21.februar 2017.

C) På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de frammøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

INNKALLINGEN SOM PDF: Årsmøte2017-innkalling

 


Publisert

i

av

Stikkord: