Hva gjør OKK i kyststisaken?

Alternativer vi har jobbet med

I disse dager sluttbehandler Byutviklingskomiteen sin innstilling i kyststisaken. Vi presenterer her hva OKK har gjort i hele perioden denne saken har vært under forberedelse. I illustrasjonen over viser vi prioriteringen i alternativene vi har presentert. Merk at Byrådets forslag innholder 6,5 meters bryggeutvidelse for OKK.

Fra en befaring med tidligere byråd Guri Melby (V)

Helt siden Bystyret i 2011 gjorde sitt prinsippvedtak i denne saken, har OKK gjort det vi har kunnet for å få en best mulig løsning for klubben. Bystyret vedtok enstemmig følgende «Byrådets forslag til trasevalg 1 for delstrekningen Maxbo – Sjølyst båtopplag prioriteres i det videre arbeidet, med det forbehold at stien innerst i Bestumkilen kan legges bak klubbhuset til Oslo motorbåtforening» (Byrådets Trasevalg 1går foran OKK). Nedenfor gir vi en oversikt over den viktigste av aktiviteten vår:

Vi har tydelig fremført vårt primærstandpunkt om at gang- og sykkelstien er anlagt også for gående, og skulle være en god løsning, men dette og de andre alternativene vi har foreslått har kort sagt ikke vunnet gehør.

Byrådet har vært fast bestemt på at traseen skal gå foran klubben, og de har forholdt seg til Bystyrets vedtak fra 2011 (Da var det borgelig flertall). Det vi har fått til i Byrådets forslag er en bryggeutvidelse på hovedbrygga med 6,5 meter slik at vi har plass til vår virksomhet, et forbud mot sykkel, båtplass til våre følgebåter. Det må også sies at hovedgrunnen til at vi fikk dispensasjon fra dagens regulering til å utvide bryggene våre i 2018, var det kommende reguleringsforslaget til Byrådet. En mer detaljert redegjørelse av saken finnes i dette dokumentet:

På deputasjonen i Byutviklingskomiteen etterlyste vi også en bedre parkeringsløsning for OKK, og oppfølging av tidligere bystyrevedtak om parkering. I saken om kyststi er realiteten at Byrådets forslag har flertall, men vi har fått til betydelige endringer fra opprinnelig forslag, med utvidelse av OKK brygga. Vi opplever også vilje i Byrådet til å styrke vår posisjon i Bestumkilen og på fjorden. Vi har blant annet fått til følgende da Bystyret har vedtatt Behovsplan for idrett og friluftsliv:

«Det er behov for flere tiltak for å øke sikkerheten på fjorden, samt ro-, padle- og dykkeområder som er regulert til idrettsformål. Det er behov for flere motorfrie soner i Oslofjorden, slik at roere, padlere, dykkere og seilere får en tryggere tilgang til- samt aktivitetsflater på sjøen.» «Brukernes sikkerhet på fjorden bør ivaretas, og det er viktig at ikke-motoriserte framkomstmidler på sjøen ikke blir fortrengt av motorbåter. I planperioden anbefales det å sikre regulering til idretts- og friluftsformål på fjorden for myke trafikanter.»

Styret vil fortsette å jobbe aktivt for at vi kan fortsette å utvikle oss med utgangspunkt i våre fantastiske lokaler. I 2018 investerte Oslo Kommune 30 millioner kroner i en ny bane til oss. De ga oss dispensasjon til en bryggeutvidelse og ga oss 710.000 kroner i ekstraordinær støtte til disse bryggene.

Før saken blir endelig avgjort skal man vurdere om det sikkerhetsmessig er forsvarlig å ha turgåere på arbeidsområdet til Lasa, og om bryggeutvidelsen der løser sikkerhetsproblemene, eller om man må la stien gå rundt.


Publisert

i

,

av

Stikkord: