Vedtekter og retningslinjer for båtplasser og garderobeskap i OKK

Oslo 14.februar 2013

VEDTEKTER FOR OSLO KAJAKKLUBB (OKK)

Vedtekt for Oslo Kajakklubb (Idrettslaget), stiftet 11.mars 1931, i medhold av Idrettslagets lov § 4 (7) og § 3 (9). Vedtekt sist endret av årsmøtet 16.2.2012, 11.2.2004.

 

§ 1 Båtplasser

(1) Idrettslaget disponerer et antall båtplasser for:

a. Idrettslagets egne kajakker (klubbåter).

b. privat kajakk som benyttes i Idrettslagets organiserte aktiviteter.

c. privat kajakk for aktiv flattvannsutøver (utøvere som padler konkurranse i NC1).

d. medlemmets private kajakk.

(2) Styret tildeler båtplasser til Idrettslagets egne kajakker (klubbåter) (a).

(3) Styret tildeler etter søknad privat kajakk som benyttes i Idrettslagets organiserte aktiviteter (b).

(4) Styret tildeler etter søknad plasser for privat kajakk for aktiv flattvannsutøver, etter skriftlig innstilling fra Idrettslagets engasjerte trenere (c).

(5) Styret tildeler etter søknad båtplass for medlemmets private kajakk (d).

(6) Styret kan etter søknad tildele én -1- ekstra båtplass for inntil tretti -30- av medlemmenes private kajakk (d).

(7) Idrettslagets valgte båthussjef forvalter båtplassene etter styrets anvisninger.

 

§ 2 Distanseprotokoll

(1) Alle medlemmer plikter å føre sine turer inn i distanseprotokollen, som er utlagt i klubbhuset.

(2) Det skal særskilt angis dato for turen, navn og eventuelt båtplassnummer, hvilken tur som er gjennomført og utpadlet distanse. Turer med annet utgangspunkt enn fra Oslo Kajakklubb skal også føres inn i protokollen. 1 Norges Cup, flattvann

 

§ 3 Fremgangsmåten ved tildeling av båtplasser for medlemmenes private kajakk

(1) Søknad om båtplass meddeles ved avkryssing på innmeldingsskjema for nye medlemmer eller ved skriftlig melding til Idrettslaget.

(2) Et medlem kan, etter søknad, få tildelt to -2- båtplasser. Vilkåret er at medlemmet de to foregående årene før tildeling har padlet minst 800 km pr år, eller satser kvalifisert på kajakk som konkurranseidrett. Distansen skal være innført i sluttdistanseprotokollen.

(3) Båthussjefen fører liste over tildelte båtplasser og venteliste for medlemmer som ønsker båtplass.

(4) Liste over tildelte båtplasser og ventelisten holdes oppdatert av båthussjefen og offentliggjøres ca. én gang pr. måned, på Idrettslagets hjemmesider og eventuelt ved oppslag.

(5) Rekkefølgen på ventelisten følger dato for mottatt ønske om båtplass. Ansiennitet som medlem tillegges ikke vekt.

(6) Medlemmer som er varslet om tildelt båtplass pr. SMS til oppgitt mobiltelefonnummer, epostadresse eller postadresse, men som ikke har besvart henvendelsen innen tre uker om plassen aksepteres, strykes fra ventelisten.

(7) Medlemmer som ikke ønsker å benytte tildelt båtplass må på nytt søke om båtplass og settes nederst på ventelisten.

(8) Tildelt båtplass kan ikke tas i bruk før båtplassavgiften er betalt.

(9) Tildelt båtplass er personlig. Tildelt båtplass kan ikke overføres ved arv, overdras til andre eller disponeres på annen måte f. eks ved utleie.

(11) Kajakken skal merkes med eiers navn i cockpit og med båtplassnummer utvendig på lett synlig sted.

(12) Kajakker med vekt over ca. 20 kg kan normalt bare plasseres på nivå 1, 2 og 3 av hensyn til risiko for skade på nedenforliggende kajakker. I særskilte tilfeller kan kajakker plasseres høyere enn nivå 3, etter båthussjefens skjønn.

 

§ 4 Vilkår for å beholde båtplass

(1) Persons private båt som benyttes i Idrettslagets organiserte aktiviteter (§1b) beholder båtplassen så lenge den deltar i klubbens organiserte aktiviteter.

(2) Vilkår for medlemmet for å beholde båtplass:

a) medlemmet har betalt medlemskontingenten

b) medlemmet har betalt båtplassleie

c) medlemmet har padlet minst 100 km (400 km – A-hallen) i løpet av siste år og distansen er innført i sluttdistanseprotokollen

Alle vilkår må være oppfylt og gjelder medlemmet som er tildelt båtplass.

(3) Aktiv flattvannsutøver må fortsette å oppfylle vilkåret som konkurransepadler i NC.

(4) Medlem som etter søknad er tildelt en -1- ekstra båtplass må fortsette å oppfylle vilkåret for å beholde en -1- ekstra båtplass.

 

§5 Vilkår for å frata båtplass

(1) Persons private båt som ikke lenger benyttes i Idrettslagets organiserte aktiviteter (§1b) fratas av styret tildelt båtplass når den ikke lenger deltar i Idrettslagets organiserte aktiviteter.

(2) Medlem som ikke er innført i sluttdistanseprotokollen med en utpadlet distanse på minst 100 km fra (1/1 – 31/ 12) kan av styret fratas båtplass.

(3) Medlem som er tildelt båtplass i hall A og som ikke er innført i sluttdistanseprotokollen med en utpadlet distanse på minst 400 km (1/1 – 31/ 12) kan av styret fratas tildelt båtplass i hall A og overflytte kajakken til båtplass i annen hall.

(4) Medlem som etter søknad er tildelt en -1- ekstra båtplass og som ikke er innført i sluttdistanseprotokollen med en utpadlet distanse på minst 800 km (1/1 – 31/ 12) kan av styret

fratas tildelt ekstra båtplass.

(5) Aktiv flattvannsutøver som ikke lenger oppfyller vilkåret skal gi melding til styret om det. Slik melding skal også gis av Idrettslagets engasjerte trener(e). Styret kan frata tildelt båtplass og overflytte kajakken til båtplass i annen hall.

 

§ 6 Fremgangsmåten ved fratagelse av båtplass

(1) Styret skal gå frem på den måten som er bestemt i lovenes § 3(9) ledd, dog således at medlemmet har krav på varsel innen 1. mai i brev. Varselfristen skal være én måned og i varselet skal medlemmet oppfordres til å begrunne forholdet.

(2) Styret kan ikke fjerne båter fra tildelte båtplasser når årsaken til at de ikke har blitt brukt i fornøden utstrekning er at medlemmet åpenbart bare midlertidig har vært forhindret fra å padle minimumsdistansen.

(3) Medlemmer som er fratatt båtplass må søke om båtplass på nytt.

 

§ 6 Personlige garderobeskap

(1) Idrettslaget disponerer et antall personlige garderobeskap til:

1. Personer som er engasjert av styret til Idrettslagets organiserte aktiviteter

2. Medlemmer med særskilt behov

3. Aktiv flattvannsutøver

4. Idrettslagets medlemmer

(2) Med særskilt behov menes medlemmets helsemessige forhold, høy alder eller annet særskilt behov.

(3) Idrettslagets medlemmer prioriteres etter foregående års (1/1 – 31/ 12) utpadlet distanse innført i sluttdistanseprotokollen.

(4) Søknad om garderobeskap meddeles ved skriftlig melding til Idrettslaget.

(5) Tildelt garderobeskap kan ikke tas i bruk før eventuell garderobeavgift er betalt.

(6) Tildelt garderobeskap er personlig. Tildelt garderobeskap kan ikke overføres ved arv, overdras til andre eller disponeres på annen måte f. eks ved utleie.

(7) Styret kan frata medlemmer og andre tildelt garderobeskap når vedkommende ikke lenger oppfyller vilkåret. Fremgangsmåten ved fratakelse av garderobeskap følger av vedtekten § 6 så langt det passer, dog slik at varselfristen er to -2- uker.

(8) Søknader, klager mv. behandles av Idrettslagets sekretær og båthussjef og avgjøres av styret.

(9) Eventuell klage forberedes av Idrettslagets sekretær og båthussjef og avgjøres av styret.

(10) Når klageadgangen er benyttet og medlemmet og andre ikke fraviker garderobeskapet innen fristen kan styret bryte lås og fjerne innhold.

—o0o—

 

Vedlegg 2: ”Ren tekst” Sist endret på årsmøtet 16. februar 2012

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR BÅTPLASSER I OKK

Vedtekter

I henhold til OKKs lov § 4 syvende ledd, sist endret på årsmøtet 11.2.2004.

§ 1. Alle medlemmer plikter å føre sine turer inn i distanseprotokollen, som skal være utlagt i klubbhuset. Det skal særskilt angis dato for turen, navn og eventuelt padlerens båtplass, hvilken tur som er utført og utpadlet distanse. Også turer som er utført med annet utgangspunkt enn Oslo Kajakklubb skal føres inn i protokollen.

§ 2. Medlemmer som ikke er innført i sluttdistanseprotokollen med en utpadlet distanse på minst 100 km fra (1/1 – 31/ 12) kan av styret fratas tildelt båtplass. For medlemmer som er tildelt båtplass i hall A er kravet til utpadlet distanse 400 km. Styret kan overflytte båtplassen til annen hall dersom medlemmet ikke lenger fyller vilkåret.

Et medlem kan, etter søknad, få tildelt to -2- båtplasser. Vilkåret er at medlemmet de to foregående årene før tildeling har padlet minst 800 km pr år eller satser kvalifisert på kajakk som konkurranseidrett, og at dette kravet om minst 800 km årlig padlet distanse, eller aktiv satsing på kajakk som konkurranseidrett oppfylles årlig i de påfølgende årene.

Styret kan tildele en ekstra båtplass for inntil tretti -30- personer. Styret kan frata medlemmet den tildelte båtplass nr. 2 når medlemmet ikke lenger oppfyller vilkåret.

Ved rikelig ledig kapasitet kan begrensning i antall personer som kan tildeles to plasser, og begrensingen for et medlem å ha maksimalt to båtplasser dispenseres. Dispensasjon vedrørende antall båtplasser for et medlem skal kun forekomme i særskilte tilfeller, og være begrunnet i aktivt bidrag til klubbens organiserte aktiviteter over en periode på minst et år.

Dispensasjoner kan inndras med 6 måneders varsling dersom kriteriet for gitt dispensasjon ikke lenger oppfylles.

§ 3. Styret skal i de i § 2 nevnte tilfeller gå frem på den måten som er bestemt i lovenes § 4 sjette ledd, dog således at medlemmet har krav på varsel innen 1. mai i brev. Varselfristen skal være én måned og i varselet skal medlemmet oppfordres til å begrunne forholdet.

§ 4. Styret kan ikke fjerne båter fra tildelte båtplasser når årsaken til at de ikke har blitt brukt i fornøden utstrekning er at medlemmet åpenbart bare midlertidig har vært forhindret fra å padle minimumsdistansen.

§ 5. Båter skal merkes med eiers navn i cockpit og med båtplassnummer utvendig på lett synlig sted.

 

Retningslinjer

Tildeling av båtplasser

1. Ønske om båtplass meddeles ved avkryssing på innmeldingsskjema for nye medlemmer eller ved egen melding til klubben

2. Båthussjefen fører liste over tildelte båtplasser og venteliste for medlemmer som ønsker båtplass

3. Liste over tildelte båtplasser og ventelisten holdes oppdatert av båthussjefen og offentliggjøres ca. en gang pr. måned, på OKKs hjemmesider og eventuelt ved oppslag

4. Rekkefølgen på ventelisten følger dato for innmeldt ønske om båtplass. Ansiennitet som medlem skal ikke tillegges vekt

5. Medlemmer som er varslet om tildelt båtplass pr. SMS til oppgitt mobiltelefonnummer, postadresse eller e-post adresse, men som ikke har svart innen tre uker om plassen aksepteres, strykes fra ventelisten

6. Medlemmer som ikke ønsker å benytte tildelt båtplass må søke om båtplass på nytt og kommer da nederst på ventelisten

7. Tildelt båtplass kan ikke tas i bruk før båtplassavgiften er betalt 8. Båterer med vekt over ca. 20 kg kan normalt bare plasseres på nivå 1, 2 og 3 av hensyn til risiko for skade på nedenforliggende båter.

 

Beholde/miste båtplass

1. Tildelt båtplass er personlig, og gjeldende distansekrav for å beholde båtplass gjelder medlemmet som er tildelt båtplass

2. Tildelt båtplass kan ikke overføres ved arv eller overdras på annen måte, f. eks ved utleie

3. Kriteriene for å opprettholde båtplass er:

a. Betalt medlemskontingent

b. Betalt båtplassleie

c. Padlet minst 100 km (400 km – A-hallen) i løpet av siste kalenderår iht. sluttdistanseprotokollen

4. Behandling av saker/søknader etter vedtektene § 4 foretas av et båthusutvalg bestående av båthussjef, OKKs sekretær og et medlem av OKKs styre oppnevnt av styret

5. Livsvarige medlemmer skal betale for båtplass på vanlig måte og overholde krav til utpadlet distanse for å beholde båtplass

6. Medlemmer som er fratatt båtplass må søke om båtplass på nytt og kommer da nederst på ventelisten

7. Ved fjerning av båter fra båthusene følges OKKs lov § 4 sjette ledd

 

Prioritet ved tildeling av båtplasser

1. Styret skal gi prioritet ved tildeling av båtplass til personer som har/skal ha en rolle i OKKs aktivitetstilbud, f.eks trener, kursleder, oppmann og lignende over en periode på minst et år. Det er et mål om at disse personene skal gis båtplass når nevnte rolle starter. Ved opphør av nevnte rolle i klubben gjelder ordinære regler for opprettholdelse av disse personenes båtplass.

 

G-hallen

1. Båtplasser i G-hallen forbeholdes aktive flattvannsutøvere, og fortrinnsvis utøvere som padler konkurranse.

2. Utøvere som legger opp gir melding om dette til båthussjef slik at ny båtplass kan tildeles i en av klubbens øvrige båthaller. Slik melding kan også gis fra klubbens trener(e), oppmann for gruppen eller øvrige personer med relevante verv.